-->
Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради
Автор: Петко Петков, Ганчо Димитров, Иван Тричков
Добавен на: 04.07.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 306
Корици: Меки
10.10 лв.

Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради

I. Водоснабдяване на сгради със студена вода.

1. Устройство, елементи, системи, схеми, тръби, арматури и монтажно-инсталационно изпълнение на сградната водоснабдителна система.

 • изисквания към качеството на водата
 • кратка характеристика на СВС, водоизточниците, начините и средствата за водоснабдяване на сгради във и извън населени места
 • класификация, елементи, устройство, схеми и особености на СВС
 • схеми на водоснабдителни системи на високи сгради
 • тръби и оборудване на вътрешносградните водопроводни мрежи
 • монтаж, противошумна, противовлажна, противокорозионна и противостудна изолация на СВМ

2. Водопотребление в сгради, налягане във водопроводната мрежа и регулиране на налягането.

 • водопотребление, режим, норми и особености на разхода на вода
 • методики, формули и подходи за определяне на оразмерителните водни количества
 • устройства за измерване на водопотреблението в сгради, избор и оразмеряване
 • сградно водопроводно отклонение, регулиране на налягането в СВС, редукционни вентили

II. Водоснабдяване на сгради с топла вода.

1. Сградна топловодоснабдителна система.

 • качества на водата, подавана във ВНУ, разход на топла вода и на топлина
 • сградни топловодоснабдителни системи, схеми на ТВСС
 • устройство и особености на сградните ТВМ
 • скоростни и обемни водонагревни устройства
 • схеми на сградни ТВМ
 • противонасипна и противокорозионна защита на сградните ТВСС
 • оборудване на ВНУ с предпазни вентили, терморегулатори, термометри и манометри

III. Съоражения, уредби и устройства към сградната водоснабдителна система. Проектиране и оразмеряване.

1. Напорно регулиращи съоражения, устройства и оборудване на сградната водоснабдителна система.

 • режими на работа на ПУ, обслужващи СВС
 • видове регулиращи обеми, напорни, черпателни и други резервоари, устройства и оборудване към тях
 • оразмерителни схеми и параметри на автоматичните ПУ, работещи в ЦПК режим, регулиращ обем
 • пълен обем на ниско монтирани хидрофори и високо разположени резервоари
 • технико-икономическо сравнение между ниско монтирани хидрофори и високо разположени резервоари с ПУ, работещи в ЦПК режим
 • черпателни резервоари

2. Проектиране и оразмеряване на мрежите, устройствата и оборудването на сградната водоснабдителна система.

 • общи положения
 • хидравлично оразмеряване на СВМ за студена вода
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на сградната топловодопроводна мрежа
 • определяне на дебелината на топлинната и противовлажната изолация на тръбите и съораженията
 • топлотехническо и хидравлично оразмеряване на циркулационните мрежи
 • оразмеряване на водонагревните устройства
 • оразмеряване на помпени и хидрофорни уредби, работещи в ЦПК режим, подход при каталожния избор на ПХУ

IV. Отвеждане на отпадъчни води от сгради.

1. Сградни канализационни системи.

 • предназначение и видове елементи
 • канализационни тръби и фасонни части
 • санитарно-технически прибори, водоприемни и сифонни устройства

2. Проектиране и оразмеряване на сградната канализационна мрежа.

 • сифони
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на отводни клонове
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на ВКК
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на вентилационната мрежа
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на вертикалните клонове за дъждовни води
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на хоризонталната канализационна мрежа в сутерена и сградното канализационно отклонение.
 • сградни канализационни мрежи в особени условия - пропадъчни почви и сеизмични райони
 • предпазване на сградите от подпочвени води
 • индустриални начини, заготовка и монтаж на сградни санитаро-технически инсталации

3. Препомпване и местно пречистване на отпадъчни води от сгради.

 • препомпване
 • съоражения за местно пречистване
 • съоражения за пречистване на малки количества
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация