-->
Обработване на утайките в градски ПСОВ
Автор: Ирина Рибарова
Добавен на: 08.11.2011
Издателство: ЗЕН Електроникс
Издаденa: 2010г.
Страници: 187
Корици: Меки
22.00 лв.

Обработване на утайките в градски ПСОВ

1. Основни понятия.

 • произход и видове утайки
 • методи за обработване на утайките

2. Качествено характеризиране на суровите утайки.

 • плътност на утайката
 • сухо вещество и влажност на утайката
 • индекс на утайката
 • органично съдържание
 • биологична характеристика

3. Количествено характеризиране на суровите утайки.

 • количествени параметри на първичната утайка
 • количествени параметри на вторичната утайка
 • количествени параметри на химичната утайка
 • приблизително количествено определяне

4. Кондициониране.

 • водата в утайката
 • химично кондициониране
 • други методи за кондициониране

5. Уплътняване.

 • гравитачно уплътняване
 • механично уплътняване
 • сравнение между гравитачно уплътняване и механично уплътняване

6. Стабилизиране.

 • механизми на биохимично стабилизиране
 • анаеробно биохимично стабилизиране
 • аеробно биохимично стабилизиране
 • други методи за стабилизиране

7. Обезводняване.

 • обезводняване при естествени условия
 • механично обезводняване
 • насоки за избор при обезводняващ метод

8. Дообработване на утайките.

 • компостиране
 • термично изсушаване
 • изгаряне

9. Утайкови води.

 • начини за пречистване на утайковите води
 • количество и състав на утайковите води
 • отчитане на товарите от утайковите води

10. Избор на технологична схема за обработване на утайките.

 • законови и нормативни основания
 • програма за управление на утайките
 • насоки и тенденции за избор на технологична схема

11. Примери.

 

 В тази книга са разгледани основните методи за обработване на утайките в градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ): уплътняване, стабилизиране, обезводняване, кондициониране, изгаряне, изсушаване и компостиране. За всеки от тях в отделна глава са обяснени протичащите процеси, описани са най-често прилаганите съоражения, дадени са методики за тяхното оразмеряване, както и каталожни данни на оборудването на един от лидерите в бранша - HUBER SE. Направен е встъпителен анализ на видовете утайки, техния произход, количество и качествен състав. В съответствие с изискванията на нормативната уредба за изготвяне на порграма за управление на утайките, са предложени алтернативни възможности за оползотворяването им. Решени са типични примери от практитката, като е обоснован изборът на технологична схема и са оразмерени основните съоражения.

 


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация