-->
Хидромелиорации и помпени станции
Автор: Боян Боянов
Добавен на: 04.07.2011
Издателство: АБС Техника
Издаденa: 2011г.
Страници: 231
Корици: Меки
14.00 лв.

Хидромелиорации и помпени станции

I. Хидромелиорации.

1. Същност и предмет.

 • хидромелиорации и хидромелиоративни системи
 • специфични особености на ХМ ситеми
 • кратки исторически сведения за развитието на ХМ

2. Плодородие и почвена влага.

 • фактори за почвено плодородие
 • видове вода в почвата
 • динамика на почвената влага
 • придвижване на водата в почвата

II. Хидромелиоративни системи.

1. Отводнителни системи.

 • общи сведения
 • предпазване на територията от постъпване на въмшни повърхностни води
 • предпазване на територията от вътрешни повърхностни води
 • предпазване на територията от външни подземни води
 • предпазване на територията от вътрешни подземни води

2. Напоителни системи.

 • напояване - предназначение, структура и елементи
 • оразмерителни параметри на една напоителна система
 • връзка добив-вода
 • водостопански изследвания
 • основни начини за напояване
 • поливни технологии и техники
 • автоматизация на водоразпределението

III. Мелиоративни помпени станции.

1. Общо за мелиоративните помпени станции.

2. Помпи. Теоритични основи на действието и използването им.

 • напор и енергия
 • лопатъчни помпи
 • закон за подобие на центробежни помпи
 • работни характеристики на центробежни помпи
 • избор на основно машинно обзавеждане

3. Работни режими на помпена станция и определянето им.

 • изменение на работните характеристики на центробежни помпи чрез обстъргване на диаметъра на работното колело и чрез промяна в скоростта на въртене
 • хидравлични загуби в единичните линии на помпите и в напорния тръбопровод
 • работа на помпа с напорен тръбопровод
 • паралелна работа при повдигателна помпена станция
 • паралелна работа при дъждовална помпена станция

4. Оформяне на помпения хидровъзел.

 • оптимизационни изследвания при мелиоративните помпени станции в проектен и експлоатационен аспект
 • конструктивно оформяне на помпения хидровъзел (ПХВ) - водовземане, довеждаща част, помпена сграда
 • конструктивно оформяне на помпения хидровъзел (ПХВ) - напорен тръбопровод, изходно съоражение, горен изравнител
 • отводнителни, плаващи, подязовирни, феникюлерни ПС и ПС на подземни води, ПАВЕЦ
 • хидравличен удар при помпени станции, противоударни средства и устройства
 • технологична автоматизация при мелиоративните помпени станции
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация