-->
Строителство на автомобилни пътища
Автор: Н. Михайлов
Добавен на: 01.07.2011
Издателство: Галини - Н
Издаденa: 2012г.
Страници: 448
Корици: Меки
17.00 лв.

Строителство на автомобилни пътища

I. Автомобилни пътища и тяхното значение.

1. Транспорт и автомобилни пътища.

 • значение на автомобилния транспорт за развитието
 • изисквания на трафика към пътищата
 • изучаване на трафика
 • деление и класификация на пътищата

2. Пътна мрежа на България.

 • републикански пътища
 • местни общински пътища
 • гъстота на пътната мрежа
 • международни пътища и европейски транспортни коридори през територията на България

3. Периоди и етапи в изграждането на пътната мрежа на България.

II. Земни работи в пътното строителство.

1. Видове земни работи.

 • същност на дейността
 • дейности при изпълнението на земните работи
 • операции при изпълнението на земните работи
 • условия за изпълнението на земните работи

2. Строителни почви за изграждане на земното тяло.

 • въведение
 • свойства и качествени показатели на строителните почви (БДС 2761-86)
 • класификация
 • въздействия върху почвите, вградени в земното тяло
 • изисквания към качествата на почвите при изграждане на земното тяло
 • контролиране качеството на строителните почви по време на строителството

3. Подготовка на строителната площадка.

4. Изкопни работи.

 • начини за изпълнение на изкопите в земните почви и при раздробени скали
 • депониране на излишната земна маса
 • отводняване по време на изкопните работи
 • оформяне на изкопа
 • контрол при изпълнението на изкопите

5. Изкопни работи в скални почви.

 • взривяване на масиви от скални почви
 • изкопи в скални почви по безвзривен метод

6. Изпълнение на насипите.

 • видове насипни работи в пътното строителство.
 • обратни засипки при съораженията
 • контрол при изпълнение на насипите
 • изпълнение на банкетите
 • контрол при изпълнението на банкетите

7. Машини за изпълнение на земните работи.

 • земекопни и разтилачни машини
 • земекопни машини с натоварване на масите
 • уплътнителни машини

8. Уплътняване на земните маси.

 • състояние на земните маси след изкопаването
 • цели на уплътняването
 • методи

9. Методи за контрол на плътността.

 • какво включва контролът на степента на уплътняването?
 • методи за определяне на достигнатата плътност при земни почви
 • контрол при уплътняването на скални насипи

10. Устойчивост на земното тяло в изкоп и насип.

 • сили и природни фактори, въздействащи на пътното тяло
 • повреди в земното тяло - причини и противомерки
 • оразмеряване на наклоните на откосите
 • мероприятия за предотвратяване на деформациите
 • роля на ландшафтното оформяне за подобряване на устойчивостта на пътното тяло

11. Движение и разпределение на земните маси.

 • изчисление на количеството насипи и изкопи
 • бункеров полигон
 • движение и разпределение на земните маси

12. Рекултивации на нарушени терени.

 • разработване на проекти за рекултивации, подобряване и оползотворяване на хумусния пласт
 • рекултивация на нарушени терени
 • ред за приемане на рекултивирани или подобрени площи
 • депониране и оползотворяване на хумусните пластове

III. Отводняване на пътното тяло.

1. Отводняване на пътя.

 • източници на овлажняване
 • водно-топлинен режим
 • средства за отводняване на пътното тяло
 • план за отводняване

2. Водостоци.

 • видове
 • изпълнение на строителните работи

3. Сглобяеми тръбни водостоци от uPVC-тръби и от стоманени сегменти.

 • технология и проблеми при използването на говоти стоманобетонни изделия за водостоци
 • спирално навити пластични тръби, система RIBLOC/HDPE
 • водостоци от стоманени гофрирани тръбни сегменти

IV. Пътни настилки.

1. Пътни настилки - класификация и изксвания.

 • пътна настилка и конструктивни пластове
 • деформация и усилия в пътната настилка
 • изисквания
 • класификация
 • примери

2. Земна основа на пътните настилки.

 • предназначение и изисквания
 • оразмерителни характеристики на почвите
 • земно легло
 • природо-климатични фактори, влияещи на земната основа
 • средства и начини за подобряване на функциите на земната основа

3. Основи на пътните настилки.

 • принципна схема и функции
 • видове пътни основи
 • контрол при изпълнението на основните пластове

4. Настилки без трайно покритие - земни и трошенокаменни.

 • земни и подобрени земни пътища
 • трошенокаменни настилки

5. Паважни настилки.

 • приложение
 • изисквания към материалите
 • технология на изпълнение
 • предимства и недостатъци

6. Бетонови настилки.

 • особености в работата на бетоновите настилки
 • конструктивни характеристики
 • видове фуги
 • материали и технология на изпълнението
 • оразмеряване
 • предимства и недостатъци

7. Асфалтови настилки - обща характеристика и материали.

 • настилки с органични свързващи вещества
 • материали за асфалтови настилки
 • предимства и недостатъци

8. Повърхностни обработки.

 • обща характеристика и приложения
 • материали
 • видове
 • изпълнение и трайност
 • предимства и недостатъци

9. Видове асфалтови смеси.

 • общи сведения
 • видове
 • проектиране на състава на асфалтовите смеси

10. Изпълнение на асфалтовите работи.

 • същност и фази на асфалтополагането
 • компоненти на асфалтополагача
 • подбор на екипа машини за полагането
 • изготвяне на пробен участък
 • условия за изпълнението на асфалтовите работи
 • изисквания за изпълнение на уплътняването
 • контрол по време на изпълнение

11. Конструиране и оразмеряване на еластично-пластичните настилки.

 • термини и определения
 • земна основа
 • обем и характер на движението
 • мразоустойчивост
 • оразмеряване на пътната конструкция по метода AASHTO

V. Материали за пътни настилки.

1. Каменни материали. в пътното строителство.

 • видове
 • въздействия върху каменните материали, вложени в пътното тяло
 • основни показатели на каменните материали, които се изследват
 • лабораторни изследвания
 • подготовка на каменния материал за изпълнение на земните работи и за производство на асфалтови и бетонни смеси

2. Органични свързващи вещества за асфалтови смеси.

 • изисквания към качествата на ОСВ
 • показатели, на които се изпитват битумите
 • практика в другите страни
 • тенденции в развитието на ОСВ, използващи се при пътните настилки
 • показатели на битумите, които се подобряват при модифицирането
 • изпитване на полимермодифицираните битуми
 • битумни емулсии

3. Производство на асфалтови смеси.

 • асфалтосмесителни инсталаци - принцип на работа
 • основни части на асфалтовата инсталация
 • изисквания за охрана на труда
 • изисквания към производствения процес

4. Изготвяне и изпитване на пробни тела от асфалтова смес по БДС EN.

 • изготвяне на пробни тела от асфалтова смес
 • изпитване на пробни тела от асфалтова смес

5. Производство на бетонови смеси.

 • приложения на монолитния бетон
 • изисквания към бетонните смеси
 • изисквания към материалите
 • видове бетонови стопанства
 • технологични схеми на бетоновите стопанства
 • производителност на смесителите
 • организация и условия за изпълнение на бетонови настилки/изделия с изливане на място
 • предимства на бетоновите изделия, излети на място

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация