-->
Пътища и железопътни линии
Автор: Валентин Николов, Стойо Тодоров
Добавен на: 25.10.2011
Издателство: София 2011г
Издаденa: 2011г.
Страници: 470
Корици: Меки
24.00 лв.

Пътища и железопътни линии

I. Проектиране и строителство на пътища.

1. Класификация и подразделяне на пътищата в страната.

 • определяне на понятието "път"
 • класификация на пътищата в Република България
 • подразделяне на пътищата
 • класификация на републиканските пътища
 • връзка между класа на пътя, характера на терена и проектната скорост
 • собственост и управление на междуселищните пътища

2. Развитие на пътната мрежа в Република България.

 • пътища преди Освобождението
 • пътна мрежа след Освобождението
 • състояние на пътната мрежа според вида на пътната конструкция
 • състояние на пътната мрежа по носимоспособност
 • експлоатационно състояние на републиканската пътна мрежа
 • средстава от еврофондовете за пътната мрежа на страната

3. Основни проектни елементи на пътя.

 • трасе на пътя
 • напречни профили

4. Взаимодействие между автомобила и пътя.

 • подвижен състав по  пътищата
 • сила и коефициент  на сцепление на колелата на автомобила
 • сила на съпротивление при движение на автомобила
 • пропускателна способност на пътя
 • нива на обслужване

5. Проектиране на пътя в ситуация.

 • изходни данни
 • етапи на проектиране в ситуация
 • профил на кривините

6. Проектиране на пътя в надлъжен профил.

 • основни характеристики
 • надлъжни наклони и основни изисквания към нивелетата на пътя
 • вертикални криви

7. Проектиране на пътя в напречен профил.

 • пътно платно
 • типови напречни профили
 • пешеходни и велосипедни алеи
 • разширение и уширение на пътя
 • напречен наклон в хоризонтална кръгова крива на платното за движение

8. Видимост по пътищата.

 • видове разстояния за видимост
 • изчисляване на разстоянията за видимост
 • разстояния за видимост съгласно  A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 2004
 • видимост във вертикалните криви при двулентови пътища

9. Земно тяло на автомобилните пътища.

 • елементи на земното тяло
 • плътност на почвите в земното тяло
 • отводняване на земното тяло по време на строителството
 • отводняване чрез окопи, риголи и дренажи

10. Пътни конструкции.

 • определение
 • класификация на пътните конструкции

11. Общи положения за проектиране на паркинги и аеродруми.

 

II. Проектиране и строителство на ЖП линии.

1. Роля и развитие на железопътния транспорт.

 • общи сведения за транспорта
 • подразделение на железниците и общо устройство на железния път
 • подвижен железопътен състав, габарити

2. Теглителни изчисления.

 • теглителни изчисления; сили действащи на влака; режими на движение
 • съпротивителни сили - общи сведения
 • допълнителни съпротивления
 • теглителна сила на локомотива; процес на създаване, видове понятия и ограничения
 • спирачна сила на влака
 • уравнение за движение на влака
 • построяване на диаграмите на скоростта и времепътуването
 • определяне на масата на влака при равномерно движение
 • определяне на масата на влака при неравномерно движение
 • разход на електроенергия и дизелово гориво

3. Икономически и технически проучвания при проектиране на ЖП линии.

 • икономически проучвания - задачи, класификация и съдържание, изходни данни
 • влияние на икономическите показатели върху техническия проект
 • етапи и съдържание на технитеческите проучвания

4. Устройство на железопътната линия в план и профил.

 • устройство и елементи на плана на ЖП линия
 • разширение на релсовия път в хоризонтални криви
 • надвишение на железния път
 • преход на надвишението; конструкция и разположение при прости и сложни криви
 • преходни криви
 • дължина на преходна крива
 • устройство на ЖП линия в надлъжен профил; вертикални криви
 • видове наклони при проектиранеот на ЖП линии
 • проектиране на плана и надлъжния профил с оглед осигуряването на безопасно, плавно и редовно движение
 • функции и разпределение на гарите; дължина, план и профил на гаровите площадки

5. Трасиране на железопътни линии.

 • трасиране на ЖП линии
 • трасировъчни ходове по топографски признак и според степента на използване на ръководящия наклон
 • принципи и особености при трасиране върху топографски карти

6. Изкуствени железопътни съоражения.

 • видове по предназначение и характерни особености
 • видове, особености и разпределение на водоотводнителни съоражения
 • хидроложко и хидравлично оразмеряване на малките водоотводни съоражения
 • устройства за локомотивно, вагонно стопанство и устройства, свързани с електрификацията на ЖП линията

7. Реконструкция и удвояване на ЖП линии.

 • увеличаване на пропусквателната и превозната способност при реконструкция
 • трасе, план, надлъжен и напречни профили при удвояване и реконструкция

8. Технико-икономическо сравнение на железопътни варианти.

9. Железопътно долно строене. Технологии на изпълнение на строителството.

 • устройство на земното платно
 • изчисление и разпределение на земните маси
 • изпълнение на земните работи
 • полагане на горното строене - ръчно и механизирано
 • технологически схеми и средства за полагане на горното строене
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация