-->
Проектиране на стоманобетонни мостове според Еврокод 2
Автор: Илия Иванчев
Добавен на: 01.07.2011
Издателство: ABC Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 240
Корици: Меки
17.00 лв.

ИЗЧЕРПАНА НАЛИЧНОСТ !!!

1. Основни положения в системата ЕВРОКОД.

 • общи положения
 • основни дефиниции в метода на граничните състояния

2. Материали.

 • бетон
 • армировъчна стомана
 • стома за предварително напрягане

3. Изисквания за дълготрайност.

 • общи положения
 • класове на бетона според условията на средата

4. Крайно гранично състояние за нормални сечения, подложени на огъване, включително комбинирано с нормална сила.

 • дефиниране на изчислителния метод според БДС EN 1992-1-1
 • видове напрегнато състояние
 • определяне на армировката в правоъгълно сечение подложено на огъване, в елемент от бетона с клас до С50/60 вкл.
 • определяне на армировката в правоъгълно сечение подложено на нецентричен натиск с голям ексцентрицитет
 • определяне на армировката в правоъгълно сечение подложено на нецентричен натиск с малък ексцентрицитет
 • плочогредови сечения
 • сечения със сложна форма, вкл. подложени на действието два момента и нормална сила
 • оразмеряване на елементи от високоякостни бетони

5. Проверка по крайни гранични състояния за наклонени сечения.

 • поемане на напречни сили
 • усукване
 • продънване

6. Области на концентрация на напреженията.

 • общи положения
 • изследване по методите на теорията на еластичността
 • избор на прътови модели
 • правила за проектиране на прътови модели

7. Местен натиск.

8. Проверка на умора.

 • общи положения
 • основи на изчисленията
 • проверки за обикновената и за напрягащата армировка
 • умора на бетон, подложен на натиск

9. Експлоатационни гранични състояния.

 • ограничаване на напреженията в бетона и армировката
 • ограничаване на преместванията
 • ограничаване на пукнатините

10. Особености на предварително напрегнатите конструкции.

 • общо за предварителното напрягане
 • критерии за пукнатиноустойчивост
 • изчислителни модели за определяне на напреженията
 • напрягаща сила
 • конструктивни изисквания за напрягащата армировка
 • проверки по гранични състояния на предварително напрегнати елементи

11. Конструктивен анализ.

 • общи положения
 • идеализация на конструкцията
 • геометрични данни
 • линеен еластичен анализ
 • линеен еластичен анализ с ограничено преразпределение
 • пластичен анализ
 • системи със стройни натиснати елементи, изследвани по нелинеен метод
 • измятане на стройни греди

12. Конструиране на армировка.

 • общи правила за конструиране
 • специфични правила за конструиране на елементи

13. Конструкции от неармиран и слабо армиран бетон.

 • общи положения
 • материали
 • носимоспособност на нецентирчен натиск
 • поемане на напречни сили
 • други правила
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация