-->
Стоманени конструкции
Автор: Любчо Венков, Милчо Брайнов
Добавен на: 21.06.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1991г.
Страници: 540
Корици: Твърди
16.80 лв.

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ !!!

Стоманени конструкции

I. Същност и предназначение.

1. Стоманените строителни конструкции.

 • конструкциите на сградите и съораженията
 • критерии и фактори за оптималност при конструкциите
 • етапи и тил за създаване и изграждане на конструкциите
 • металните конструкции - конструкции на съвременните универсални конструктивни материали - металите
 • развитие и приложение на стоманените конструкции в България

2. Проектно-конструкторска дейност.

 • конструктивни научни направления и творческа проектна дейност
 • фундаментални изисквания при конструктивното проектиране
 • човешкият фактор при проектирането
 • проектно-конструкторска дейност

3. Науката и теорията за конструкциите.

 • основни проблеми пред науката за конструкциите
 • основни композиционни елементи на конструкциите
 • науката за конструкциите в практиката на конструкциите

II. Елементи и съединения.

1. Работа на стоманата в строителните конструкции.

 • избор на стомана за стоманени конструкции
 • структура на стоманата
 • работа на стоманата при статично натоварване
 • крехкост и фактори, влияещи на прехода от пластично към крехко разрушаване
 • работа на стоманата при повторни натоварвания

2. Работа на елементите на стоманените конструкции под натоварване.

 • видове напрежения и тяхното отчитане при оразмеряване
 • критерии за пластифициране при сложно напрегнато състояние
 • еластично-пластична работа на стоманата при огъване
 • работа на стоманата в натиснати пръти
 • обща устойчивост при просто огъване

3. Оразмерителен метод по гранични състояния.

 • общи сведения
 • гранични условия
 • товари и въздействия
 • нормативни и изчислителни съпротивления

4. Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции.

 • елементи подложени на центричен опън
 • елементи подложени на центричен натиск
 • елементи подложени на огъване
 • елементи подложени на опън с огъване
 • елементи подложени на натиск с огъване
 • елементи подложени на усукване и огъване със стеснено усукване
 • оразмеряване на умора
 • автоматизирано изчисляване и оразмеряване на стоманените конструкции

5. Заварени съединения.

 • видове съединения
 • видове заваряване за стоманени строителни конструкции
 • електродъгово заваряване
 • други видове заварявания
 • заваръчни шевове
 • видове заварени съединения
 • контрол на качеството при заваряването
 • оразмеряване на заварените съединения
 • влияние на топлината при заваряване върху структурата на метала на шева и околошевната зона
 • заваръчни деформации, напрежения и премествания

6. Болтови съединения.

 • обща характеристика и видове болтове
 • видове болтови съединения
 • работа на болтови съединения
 • конструиране на болтови съединения
 • оразмеряване на болтови съединения

7. Пълностенни съставни елементи.

 • общо върху композирането на напречните сечения
 • възможност за дефиниране на сеченията
 • съставени сечения за елементи, подложени на центричен натиск
 • съставени сечения за елементи, подложени на огъване
 • съставени сечения за елементи, подложени на нецентричен натиск
 • оразмеряване на съединителните средства, свързващи стеблото с пояса
 • местна устойчивост при елементи с пълностенни съставни сечения

8. Решетъчни съставни елементи за центричен и нецентричен натиск.

 • конструктивно композиране
 • центрично натиснати решетъчни елементи
 • нецентрично натиснати решетъчни пръти

III. Основни конструктивни системи.

1. Пълностенни греди.

 • видове пълностенни греди
 • греди от горещовалцувани профили
 • греди със съставни сечения
 • заводски и монтажни снаждания
 • опорни части при гредите
 • гредореди и гредови скари
 • развитие на конструктивните решения на пълностенните греди

2. Прътови конструкции.

 • произход и същност на прътовите конструкции
 • конструктивно формообразуване на равнинни прътови греди
 • конструктивно оформяне на равнинните прътови конструкции
 • конструктивни пръти
 • конструктивни възли
 • конструктивни възлови плочи
 • прътови конструктивни системи - греди
 • някои особености на статическите изследвания на конструктивните прътови системи

3. Колони и стойки.

 • видове колони и стойки
 • изкълчвателни дължжини на колоните
 • центрично натиснати колони
 • нецентрично натиснати колони
 • конструиране и изчисляване на главата на колоната
 • конструиране и оразмеряване на базата на колоните

IV. Конструктивни композиции.

1. Конструктивната композиция - конструктивно формообразуване на цялостни конструкции на сгради и съоражения.

 • конструктивна композиция - въведение
 • конструктивните системи - материален израз на статическите системи - избор на конструктивни форми или системи
 • композиционно-конструктивно формообразуване и моделиране на цялостни конструктивни композиции - главните и второстепенните конструктивни системи
 • композиционни стабилизиращи конструктивни системи - биконструкции

2. Конструкции на едноетажни производствени и складови сгради.

 • обща характеристика
 • типизация и унификация на строителните конструкции
 • композиционно решение на строителните конструкции
 • видове напречни рамки
 • определяне на основните размери на напречните рамки
 • особености на пространственото укрепване на промишлените сгради

3. Покрития и ограждащи конструкции.

 • общи положения
 • покрития
 • стенни ограждания

4. Подкранови конструкции.

 • обща характеристика
 • развитие на конструктивната форма
 • натоварване на подкрановите конструкции
 • особености при изчисляването и оразмеряването на пълностенните подкранови греди
 • конструиране на пълностенните подкранови греди
 • пътища за окачен транспорт

5. Изчисляване на напречните рамки на промишлените сгради.

 • конструктивни и изчислителни схеми
 • натоварване на напречните рамки
 • статическо изчисляване на напречните рамки
 • изчисляване на напречните рамки с отчитане на пространствената работа на конструкциите
 • определяне на оразмерителните усилия

6. Колони в промишлените сгради.

 • видове колони
 • изкълчвателни дължини при едностъпални колони
 • особености на оразмеряването и конструирането
 • конструиране и оразмеряване на отстъпките и конзолите
 • снаждане при колоните
 • бази при стъпалните колони

7. Икономичност и надеждност при проектирането на стоманените конструкции.

 • проектиране за оптимална икомичност и ефективност
 • проектиране за повишена сигурност и надеждност
 • пределна носимоспособност на конструкциите
 • икономичността, сигурността и оразмерителните методи

8. Проектиране на стоманени конструкции с помощта на компютър.

 • статично номенклатурно стандартно направление при проектирането с помощта на компютър
 • динамично алгоритмично творческо направление при проектирането с помощта на компютър
 • конструктивно-технологично направление при проектирането с помощта на компютър

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация