-->
Статика на строителните конструкции част 2
Автор: Симеон Симеонов
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 313
Корици: Меки
11.80 лв.

Статика на строителните конструкции част 2

1. Силов метод.

  • въведение
  • степен на статическа неопределимост
  • основна идея на силовия метод
  • съставяне на уравненията за непрекъснатост на деформациите
  • изчисляване на коефициентите на уравненията за непрекъснатост
  • изчисляване на свободните членове
  • получаване уравненията на силовия метод от теоремата на Кастилиано
  • решаване на системите канонични уравнения
  • основна система, единични диаграми
  • опростявания при изчисляване на коефициентите и свободните членове на каноничните уравнения
  • построяване на окончателни диаграми на разрезните усилия
  • проверка на точността на окончателните диаграми
  • пример за решаване на статическа неопределима система
  • построяване на линии на влияние за разрезните усилия в статически неопределими системи
  • използване на статически неопределими основни системи
  • определяне на премествания в статически неопределими системи
  • матрична форма на силовия метод
  • матрично построяване на линиите на влияние за разрезните усилия
  • матрично изчисляване по силовия метод на статически неопределими системи при температурни изменения и преместване на подпорите
  • преизчисляване на системата при промяна на коравината на някои от елементите или при отстраняване на такива

2. Начини за опростяване приложението на силовия метод.

  • въведение
  • използване на симетрията, взаимно ортогонални диаграми
  • преобразуване на външен товар в симетричен и обратно симетричен
  • групови неизвестни
  • пренасяне на неизвестните чрез недеформируеми конзоли, еластичен център
  • използване на различни основни системи

3. Непрекъснати греди.

  • въведение
  • непрекъснати греди на неподатливи опори, тримоментни уравнения
  • метод на фокусните отношения
  • метод на еластичните запъвания
  • решаване на непрекъснатите греди при температурни изменения и преместване на подпорите
  • линии на влияние на разрезните усилия
  • гранични диаграми
  • непрекъсната греда на еластични опори
  • решаване на непрекъснати греди по метода на началните параметри

4. Статически неопределими пълностенни греди.

  • въведение
  • двуставна дъга
  • избор на формата на двуставна дъга
  • решаване на дъгата от изменение на температурата и преместване на опорите
  • линии на влияние на разрезните усилия
  • двуставна дъга с опъвач
  • запънати дъги
  • аналитично задаване на инерционния момент
  • избор на формата на запъната дъга
  • решаване на запъната дъга при температурно изменение
  • линии на влияние за разрезните усилия
  • автоматизирано изчисляване на статически неопределими дъги
  • дъгови мостове с надсводова конструкция

5. Статически неопределими ферми и смесени системи.

  • въведение
  • статически неопределими ферми
  • смесени системи
  • висящ мост

6. Метод на преместванията / деформационен метод.

  • въведение
  • координатни системи и кинематични неизвестни
  • основна система
  • уравнения на равновесието
  • разрезни усилия в праволинеен елемнт, матрица на коравина
  • зависимост между разрезните усилия и възловите премествания в общата координатна система; трансформационна матрица
  • директно съставяне на уравненията за равновесие посредством принципа на възможните премествания
  • построяване на трансформационна матрица
  • номериране на възлите за получаване на лентъчни матрици на коравина
  • разрезни усилия от температурни изменения и преместаване на подпорите
  • преизчисляване на системата при промяна на коравината на някои от елементите
  • построяване на линии на влияние за разрезните усилия
  • решаване на равнинни ферми
  • използване на симетрията
  • обща характеристика на метода на преместванията

7. Метод на преместванията. Рамки с надлъжно недеформируеми елементи.

  • въведение
  • степен на кинематична неопределеност
  • уравнения на равновесието
  • определяне на коефициентите и свободните членове в уравненията за равновесие
  • случай на неуспоредни колони
  • построяване и проверка на диаграмите на разрезните усилия
  • уравнения на равновесието при етажни рамки
  • използване на групови неизвестни при симетрични системи
  • решаване при температурни изменения и преместаване на опорите

8. Смесен метод.

  • въведение
  • съставяне на уравненията за непрекъснатост и равновесие
  • комбинирано използване на силовия и деформационния метод

9. Пространствени статически неоределими системи.

  • въведение
  • разрезни усилия
  • степен на статическа неопределимост
  • решаване на пространствени системи по силовия метод
  • решаване на равнинни рамки, натоварени перпендикулярно на равнината им
  • деформационен метод
  • решаване на пространствени ферми по деформационния метод
  • пространствени рамки с надлъжно недеформируеми гредови елементи

10. Греди и рамки върху еластична основа.

  • въведение
  • определяне на Винклеровия коефициент
  • греда на Винклерова еластична основа
  • някои конкретни решения
  • построяване на частно решение при сложно натоварване
  • приложение на втората форма на общото решение
  • безкрайно дълги греди на еластична основа
  • изпозлване на решението на безкрайната греда като частен интеграл на диференциалното уравнение
  • приложение на деформационния метод за решаване на греди върху еластична основа
  • еластична основа с два коефициента на леглото
  • случай на едностранни връзки
  • рамки, лежащи върху еластична основа

11. Нелинейно деформируеми системи.

  • въведение
  • нелинейни уравнения на равновесието
  • методи за решаване на нелинейните системи уравнения на равновесието
  • матрици на коравина на гредов елемент, натоварен с осова сила
  • приблизителни методи за построяване на матриците на коравина
  • геометрично нелинейни системи с малки възлови премествания
  • геометрично нелинейни системи без ограничения на възловите премествания
  • висящи мостове с големи отвори
  • критично състояние, устойчивост и носеща способност на еластичните системи
  • деформативни свойства на материалите за строителни конструкции
  • пластично деформируем гредов елемент
  • решаване на физично нелинейни равнинни системи
  • физично нелинейни стоманобетонни системи
  • системи с двойна нелинейност
  • обща и местна загуба на устойчивост
  • ферми с двойна нелинейност
  • гранични състояния

12. Физично нелинейни системи. Метод на гранично равновесие.

  • въведение
  • диаграма на Прандтил; пластичен съпротивителен момент
  • коефициент на провлачване
  • методи за определяне на граничното равновесие при еднократно натоварване
  • гранично равновесие на непрекъснати греди
  • гранично равновесие на рамки
  • влияние на нормалното и напречното усилие върху големината на граничния пластичен момент
  • променливо повторни и циклични натоварвания; остатъчни деформации и напрежения
  • пластични разрушения
  • изследване на граничните състояния при двойна нелинейност
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация