-->
Кратък курс по теоретична механика - книга II
Автор: С.М. Тарг
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Пропелер
Издаденa: 2006г.
Страници: 161
Корици: Меки
16.00 лв.

Кратък курс по теоретична механика - книга II

I. Динамика на материална точка.

1. Увод в динамиката. Закони на динамиката.

 • основни понятия и определения
 • закони на динамиката; задачи на динамиката за материална точка
 • системи на измервателни единици
 • основни видове сили

2. Диференциални уравнения за движение на материална точка.

 • диференциални уравнения за движение на материална точка
 • решаване на първата задача на динамиката (определяне на силите по зададено движение)
 • решаване на основната задача на динамиката при праволинейно движение на материална точка
 • решаване на задачи
 • падане на тяло в съпротивителна среда
 • решаване на основната задача на динамиката при криволинейно движение на материална точка

3. Общи теореми на динамиката на материална точка.

 • количество на движение на материална точка; импулс на сила
 • теорема за изменение на количеството на движение на материална точка
 • теорема за изменение на момента на количеството на движение на материална точка
 • движение на материална точка под действие на централна сила; закон за площите
 • работа на сила; мощност
 • примери за изчисляване на мощност
 • теорема за изменение на кинематичната енергия на материална точка

4. Несвободно и относително движение на материална точка.

 • несвободно движение
 • относително движение
 • влияние на въртенето на Земята върху равновесието и движението на телата
 • отклонение на падаща материална точка от вертикалната поради въртенето на Земята

5. Праволинейни трептения на материална точка.

 • свободни трептения без отчитане на съпротивителните сили
 • свободни трептения при наличие на вискозно съпротивление
 • принудени трептения; резонанс

6. Движение на тяло в полето на земното притегляне.

 • движение на тяло, извърлено в полето на земното притегляне
 • изкуствени спътници на Земята и елиптични траектории
 • понятие за безтегловност и локални системи за отчитане

II. Динамика на механична система. Динамика на твърдо тяло.

1. Увод в динамиката на механична система. Инерционни моменти.

 • механична система; вътрешни и външни сили
 • маса на механична система; център на масите
 • инерционен момент на тяло спрямо ос; инерционен радиус
 • инерционни моменти на тяло спрямо успоредни оси; теорема на Хюгенс
 • центробежни инерционни моменти; понятие за главни инерционни оси на тяло
 • инерционен момент на тяло спрямо произволна ос

2. Теорема за движение на центъра на масите на механична система.

 • диференциални уравнения за движение на механична система
 • теорема за движение на центъра на масите
 • закон за запазване на движението на центъра на масите
 • решаване на задачи

3. Теорема за изменение на количеството на движение на механична система.

 • количество на движение на механична система
 • теорема за изменение на количеството движение
 • закон за запазване на количеството на движение
 • прилагане на теоремата при движение на течности
 • тяло с променлива маса; движение на ракета

4. Теорема за изменение на момента на количеството на движение на механична система.

 • главен момент на количеството на движение на механична система
 • теорема за изменение на главния момент на количестото на движение на механична система
 • закон за запазване на главния момент на количеството на движение
 • решаване на задачи
 • прилагане на теоремата за моментите при движение на течности
 • условия за равновесие на механична система

5. Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система.

 • кинетична енергия на механична система
 • някои случаи за изчисляване на работа
 • теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система
 • решаване на задачи
 • смесени задачи
 • потенциално силово поле и силова функция
 • потенциална енергия; закон за запазване на механичната енергия

6. Прилагане на общите теореми към динамиката на твърдо тяло.

 • въртеливо движение на твърдо тяло около неподвижна ос
 • физическо махало и експериментално определяне на инерционни моменти
 • равнинно движение на твърдо тяло
 • елементарна теория на жироскопа
 • движение на твърдо тяло около неподвижна точка

7. Принцип на Даламбер.

 • принцип на Даламбер за материална точка и за механична система
 • главен вектор и главен момент на инерционните сили
 • решаване на задачи
 • динамични реакции, действащи върху оста на въртящо се тяло

8. Принцип на възможните премествания. Общо уравнение на динамиката.

 • класификация на връзките
 • възможни премествания на механични системи
 • принцип на възможните премествания
 • решаване на задачи
 • общо уравнение на динамиката

9. Уравнения за движение на механична система с обобщени координати. Условия за равновесие.

 • обобщени координати и обобщени скорости
 • обобщени сили
 • условия за равновесие
 • уравнения на Лагранж
 • решаване на задачи

10. Малки трептения на механична система около положение на устойчиво равновесие.

 • понятие за устойчиво равновесие
 • малки свободни трептения на механична система с една степен на свобода
 • малки затихващи и принудени трептения на механични системи с една степен на свобода
 • малки свободни трептения на механична система с две степени на свобода

11. Елементарна теория за удар.

 • основно уравнение на теорията за удар
 • общи теореми за теорията за удар
 • коефициент на възстановяване при удар
 • удар на тяло в неподвижна преграда
 • прав централен удар между две тела
 • загуба на кинетична енергия при нееластичен удар на две тела
 • удар върху въртящо се тяло
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация