-->
Кратък курс по теоретична механика - книга I
Автор: С.М. Тарг
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Пропелер
Издаденa: 2006г.
Страници: 118
Корици: Меки
12.00 лв.

Кратък курс по теоретична механика - книга I

I. Статика на твърдо тяло.

1. Основни понятия и изходни положения на статиката.

 • абсолютно твърдо тяло; сила
 • изходни положения в статиката
 • връзки и техните реакции

2. Събиране на сили. Система от сходящи сили.

 • геометричен метод за събиране на сили; равнодействаща на сходящи сили; разлагане на сили
 • проекция на сила върху ос и върху равнина; аналитичен метод за задаване и събиране на сили
 • равновесие на система от сходящи сили
 • решаване на задачи от статика

3. Момент на сила спрямо център. Двоица сили.

 • момент на сила спрямо центъра или точка
 • двоица сили
 • теореми за еквивалентност и за събиране на двоици

4. Привеждане на система от сили към център. Условия за равновесие.

 • теорема за успоредно пренасяне на сили
 • привеждане на система от сили към даден център
 • условия за равновесие на система от сили; теорема за момента на равнодействащата

5. Равнинна система от сили.

 • алгебрични моменти на сили и на двоици
 • привеждане на равнинна система от сили към най-прост вид
 • равновесие на равнинна система от сили; случай с успоредни сили
 • решаване на задачи
 • равновесие на система от тела
 • статично определими и статично неопределими системи от тела
 • определяне на вътрешни усилия
 • разпределени сили
 • пресмятане на равнинни прътови конструкции

6. Триене.

 • закони за триене при плъзгане
 • реакции на грапави връзки; ъгъл на триене
 • равновесие при наличие на триене
 • триене на нишка върху цилиндрична повърхност
 • триене при търкаляне

7. Пространствена система от сили.

 • момент на сила спрямо ос; изчисляване на главния вектор и главния момент на система от сили
 • привеждане на пространствена система от сили към най-прост вид
 • равновесие на произволна пространствена система от сили; случай от успоредни сили

8. Център на тежестта.

 • център на успоредни сили
 • силово поле; център на тежестта на твърдо тяло
 • координати на центровете на тежестта на хомогенни тела
 • методи за определяне на координатите на центровете на тежестта на тела
 • центрове на тежестта на някои хомогенни тела

II. Кинематика на точка. Кинематика на твърдо тяло.

1. Кинематика на тяло.

 • увод
 • методи за задаване на движението на точка
 • вектор скорост на точка
 • вектор ускорение на точка
 • определяне скоростта и ускорението на точка при координатен метод за задаване на движението
 • решаване на задачи
 • оси на естествения триедър; числена стойност на скоростта
 • тангенциално и нормално ускорение на точка
 • някои частни случаи на движение на точка
 • графики на движението, на скоростта и на ускорението на точка
 • решаване на задачи
 • скорост и ускорение на точка с полярни координати

2. Постъпателно и въртеливо движение на тяло.

 • постъпателно движение
 • въртеливо движение на твърдо тяло около ос; ъглова скорост и ъглово ускорение
 • равномерно и равнопроменливо въртеливо движение
 • скорости и ускорения на точки от въртящо се тяло

3. Равнинно движение на твърдо тяло.

 • уравнения на равнинно движение; разлагане на движението на постъпателно и въртеливо
 • определяне на траекториите на точки от равнинна фигура
 • определяне на скорости на точки от равнинна фигура
 • теорема за проекциите на скоростите на две точки от тялото
 • определяне на скоростите на точки от равнинна фигура с помощта на моментния център на скоростите
 • решаване на задачи
 • определяне на ускоренията на точки от равнинна фигура
 • моментен център на ускоренията

4. Движение на твърдо тяло около неподвижна точка. Движение на свободно твърдо тяло.

 • движение на твърдо тяло, имащо една неподвижна точка
 • кинематични уравнения на Ойлер
 • скорости и ускорения на точки от тялото
 • общ случай на движение на свободно твърдо тяло

5. Сложно движение на точка.

 • относително, преносно и абсолютно движение
 • теорема за събиране на скорости
 • теорема за събиране на ускорения (теорема на Кориолис)
 • решаване на задачи

6. Сложно движение на твърдо тяло.

 • събиране на постъпателни движения
 • събиране на въртеливи движения около две успоредни оси
 • цилиндрични зъбни предавки
 • събиране на въртеливи движения около пресичащи се оси
 • събиране на постъпателно и въртеливо движение; винтово движение
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация