-->
Динамика на строителните конструкции
Автор: Анастас Иванов
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Авангард Прима
Издаденa: 2010г.
Страници: 324
Корици: Меки
25.00 лв.

Динамика на строителните конструкции

I. Въведение и основни понятия.

1. Видове динамични въздействия.

2. Теоритични динамични модели на строителните конструкции.

3. Видове трептения в строителните конструкции.

II. Динамично изследване на системи с една степен на свобода.

1. Динамичен модел.

2. Обобщена сила.

3. Диференциално уравнение.

 • анализ чрез коефициента на податливост
 • анализ чрез коефициента на коравина

4. Свободни трептения.

 • свободни незатихващи трептения
 • свободни затихващи трептения

5. Принудени трептения.

 • принудени трептения без отчитане на съпротивлението
 • принудени трептения с отчитане на съпротивлението

6. Анализ на съпротивителните сили.

 • съпротивление в еластично-вискозния динамичен модел
 • действително съпротивление от вътрешното триене
 • енергийна еквивалентност

7. Напрегнато и деформирано състояние при динамични въздействия.

 • анализ по d-форма
 • анализ по k-форма

8. Числени примери.

III. Динамично изследване на системи с краен брой степени на свобода.

1. Динамичен модел.

2. Обобщени сили.

3. Диференциални уравнения.

 • анализ чрез матрицата на податливост
 • анализ чрез матрицата на коравина

4. Свободни незатихващи трептения.

 • собствени честоти и собствени форми
 • ортогоналност на собствените форми
 • закони на движение или реакция на системата
 • еднотонни трептения

5. Принудени трептения без отчитане на съпротивлението.

 • хармонично смущение
 • матрици на динамичност без съпротивление
 • произволно кинематично сеизмично въздействие

6. Свободни затихващи трептения.

 • честоти
 • индентифициране на матрицата на съпротивленията

7. Принудени трептения с отчитане на съпротивлението.

 • хармонично смущение
 • матрици на динамичност със съпротивление
 • произволно кинематично сеизмично въздействие

8. Напрегнато и деформирано състояние при динамични въздействия.

9. Числени примери.

IV. Динамично изследване на системи с безкраен брой степени на свобода.

1. Надлъжни трептения на еластичен прът.

 • диференциални уравнения
 • свободни незатихващи надлъжни трептения на еластичен прът
 • метод на началните параметри за изследване на свободните незатихващи напречни трептения на идеално еластичен прът
 • метод на преместванията при изследване на принудените надлъжни трептения на идеално еластичен прът

2. Напречни трептения на еластична греда.

 • диференциални уравнения
 • свободни незатихващи напречни трептения на еластична греда
 • принудени напречни трептения на идеално еластична греда
 • метод на началните параметри за изследване на свободните незатихващи напречни трептения на идеално еластична греда
 • метод на началните параметри за изследване на принудените напречни трептения на иделано еластична греда
 • метод на преместванията при изследване на напречните трептения на равнинни прътови конструкции

V. Динамично изследване на системи с метода на крайните елементи.

1. Дискретизация.

2. Възлови премествания и възлови сили.

3. Изразяване на преместванията във вътрешността на крайния елемент чрез възловите премествания.

4. Изразяване на деформациите във вътрешността на крайния елемент чрез възловите премествания.

5. Изразяване на напреженията във вътрешността на крайния елемент чрез възловите премествания.

6. Диференциални уравнения за КЕ в локалната координатна система.

7. Диференциални уравнения за КЕ в глобалната координатна система.

8. Диференциални уравнения за конструкцията в глобалната координатна система.

9. Отчитане на подпорните условия.

10. Решение на системата диференциални уравнения.

11. Разрезни усилия от динамичното въздействие.

12. Въведение в динамичното изследване на системи чрез континуални прътови елементи.

VI. Въведение в сеизмичната механика.

1. Кратко описание на сеизмичните въздействия.

2. Сеизмично изследване на системи с една степен на свобода.

3. Сеизмично изследване на системи с краен брой степени на свобода.


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация