-->
Етажни сгради със стоманена носеща конструкция
Автор: Стефан Цачев
Добавен на: 23.01.2012
Издателство: КИИП
Издаденa: 2012г.
Страници: 328
Корици: Меки
36.00 лв.

Етажни сгради със стоманена носеща конструкция

1. Основни видове конструктивни системи.

 • рамкови системи
 • връзкови (дискови) системи
 • съчетания от различни системи

2. Натоварвания и въздействия.

 • постоянни натоварвания
 • експлоатационни натоварвания
 • натоварване от сняг
 • натоварване от вятър
 • температурни въздействия
 • сеизмични въздействия
 • комбиниране на въздействията

3. Конструктивна композиция.

 • конструктивна композиция в план
 • композиция по височина на сградата
 • конструктивни елементи на носещия скелет

4. Изчислителни модели, анализ на носещата конструкция.

 • моделиране
 • метод на анализа
 • избор на съотношението на коравини за рамкови конструкции

5. Основни положения при проектирането на етажни сгради за сеизмични въздействия.

 • критерии за регулярност на конструкцията
 • класове и коефициенти на значимост
 • методи за анализ
 • крайно гранично състояние
 • ограничаване на повредите
 • видове конструкции и коефициенти на поведение

6. Оразмеряване на елементите.

 • материали
 • класификация, моделиране и методи за изчисляване на склетни конструкции
 • класификация на напречните сечения
 • отчитане на влиянието на несъвършенствата
 • носимоспособност на напречните сечения
 • носимоспособност на елементите на устойчивост
 • равнинни части (стени) на пълностенни конструктивни елементи
 • експлоатационни гранични състояния за сгради

7. Оразмеряване и конструиране на възлите.

 • основни конструктивни решения
 • съединения с болтове и болтови стави
 • заварени съединения
 • моделиране и оразмеряване на възлите

8. Специфични правила за проектиране и детайлиране на елементите и възлите при сеизмични въздействия.

 • правила за проектиране на дисипативни елементи, подложени на натиск или огъване
 • правила за проектиране на части или елементи, подложени на опън
 • правила за проектиране на съединения в дисипативни зони
 • правила за проектиране и детайлиране на рамки, с елементи подложени на огъване
 • правила за проектиране и детайлиране на връзкови конструкции
 • правила за проектиране и детайлиране на рамки с нецентрично включени връзки
 • примери за възли на рамкови конструкции, проектирани за райони с висока сеизмичност
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация