-->
Фотограметрия и дистанционни методи
Автор: Йосиф Желязков, Юлин Тепелиев
Добавен на: 19.07.2011
Издателство: Мартилен
Издаденa: 1992г.
Страници: 250
Корици: Меки
14.00 лв.

Фотограметрия и дистанционни методи

I. Основни методи и технически средства за дистанционно изследване на земната повърхност.

1. Физически основи на дистанционното получаване на данни.

 • източници на електромагнитна енергия
 • радиометрични величини
 • отражателни характеристики на обектите от земната повърхност

2. Технически средства за получаване на данни.

 • носители на регистрираща апаратура
 • регистрираща апаратура

3. Методи и средства за обработка и интерпретация на фотоизображения.

 • лабораторно-визуални методи за интерпретациа
 • методи за автоматична обработка на цифрови изображения

II. Фотограметрия.

1. Въздушна фотограметрична снимка. Основи на снимачните работи.

 • фотограметричен обектив
 • въздушна фотокамера
 • видове въздушни фотоснимки
 • мащаб на въздушната вертикална фотоснимка
 • основни показатели
 • план на летене
 • изпълняване на летателния план и оценка на снимачните работи

2. Анализ на единичната въздушна фотоснимка.

 • основни свойства и елементи на централната проекция
 • елементи на вътрешното и външното ориентиране на въздушната фотоснимка
 • координатни системи, използвани във въздушната фотограметрия
 • зависимост между образните и пространствените координати на точките от местността
 • мащаби на въздушната фотоснимка
 • деформации в изображенията върху фотоснимката

3. Трансформиране на въздушните фотоснимки.

 • същност и начини на трансформиране
 • определяне на ориентиращи точки
 • графично трансформиране на въздушните фотоснимки по четири ориентиращи точки
 • оптико-графично трансформиране
 • фототрансформиране
 • изготвяне на фотопланове и фотосхеми

4. Геодезична основа на въздушните фотоснимки. Фототриангулация.

 • общи сведения
 • графична радиална фототриангулация
 • аналитична радиална фототриангулация

5. Общи положения при въздушната стереофотограметрия.

 • стереоскопично виждане и наблюдение
 • модел на местността
 • зависмост между надлъжните паралакси и превишенията на точките от местността при идеален случай на заснемане
 • обикновенни методи за изобразяване на релеф
 • елементи на ориентирането на стереодвойка фотоснимки
 • универсални методи

III. Дешифриране на аерокосмически изображения.

1. Дешифриране на въздушни фотоизображения.

 • общи сведения
 • демаскиращи и дешифровъчни признаци на обектите от земнта повърхност
 • основи на дешифрирането
 • прибори и инструменти за дешифриране
 • топографско дешифриране

2. Дешифриране на космически изображения на земната повърхност.

 • класификация на космическите изображения във връзка с тяхната информативност
 • специфични дешифровъчни свойства на космическите изображения
 • особености при дешифрирането на някои нефотографски изображения
 • автоматизиран анализ и класификация на многоспектралните сканерни изображения

IV. Анализ на някои аспекти на дистанционното изследване на горите.

1. Горско дешифриране.

 • дешифриране на непокрити с гора площи на горския фонд
 • морфологични показатели на склопа на дървостоите
 • признаци за дешифриране на насъждения
 • дешифриране на таксационни показатели

2. Основни групови задачи при дистанционното изследване на горите.

3. Подходящи методи и видове изображения за дистанционно изследване на горите.

4. Дистанционно изследване на почвената покривка.

5. Определяне на характеристиките на водната ерозия на почвите с изпозване на аерофотоснимки.


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация