-->
Ръководство за строителство
Автор: СЕК
Добавен на: 13.06.2011
Издателство: СЕК
Издаденa: 2010г.
Страници: 358
Корици: Меки
24.00 лв.

Ръководство за строителство

1. Малко история.

 • национална и ведомствена регулация
 • кратка история на нашето строителство
 • събития и строежи през вековете

2. Строително-инвестиционен процес.

 • инвестиции за строителство
 • проучвания за строителство
 • законното строителство
 • общи характеристики и класификация на строежите
 • участници в строително-инвестиционния процес
 • нормативни рамки за проектиране, стоителство и надзор
 • добра строителна практика
 

3. Нормативна уредба на строителната дейност.

 • принципи на нормативната уредба
 • класификация на нормативните актове за строителство
 • отменени нормативни актове
 • нормативна уредба на прехода (1990-2000г.)
 • норми за проектиране
 • правила за изпълнение, приемане и измерване (ПИПСМР)
 • съществени изисквания към строителните продукти
 • правила за безопасност и здраве
 • стандарти
 • разходни норми

4. Проектиране на строежи.

 • правоспособност на проектантите
 • избор на проектант
 • задание за проектиране
 • възлагане и договаряне на инвестиционния проект
 • обем и съдържание на проекта. Фази на проектирането
 • идеен проект
 • технически проект
 • работен проект
 • строително-технологични решения
 • съгласуване и одобряване на проектите
 • оценка на проекта за съответствие
 • хонорари за проектантска услуга

5. Строителни сметки и цени.

 • определяния за строителни сметки
 • проучвателна цена на строежа 
 • проектна цена на строежа
 • количествени сметки
 • номенклатура на видовете работи
 • разходни норми
 • строителна калкулация. Единична цена
 • разходи за труд
 • часова ставка. Минимална часова ставка
 • разходи за материали
 • калкулация за цената на материала
 • единични анализни цени
 • фири
 • разходи за строителна механизация
 • режийни (допълнителни) разходи
 • рентабилност на печалбата
 • утежнени и облекчени условия
 • разходи за временно строителство
 • разходи за лихви и такси
 • материали на клиента

6. Стойностна сметка.

 • добавки за малки обекти
 • разходи за зимно строителство
 • ценообразуване на собствени заготовки
 • стойностна сметка
 • генерална сметка
 • методика за договаряне на цена
 • окончателна цена на строежа
 • преизчисляване на сметки

7. Възлагане на строителството, започване на строежа.

 • определения, отговорности и нормативи за възлагане
 • подходящия строител
 • технология на възлагането
 • строително разрешение
 • начална дата на строителството
 • времетраене на строителството
 • превъзлагане на строителството

8. Договаряне на строителните дейности.

 • основни правила на договарянето
 • общи принцип за съставяне на договорите
 • описание на обекта на договаряне
 • договорна цена на строежа и условия на плащане
 • доставка на съоражения и материали от изпълнителя
 • договаряне на изпълнението на строителството
 • договорни капани

9. Тръжни книжа и оферти.

 • общо за търгове, тръжни книжа и оферти
 • видове търгове
 • решение за обява и провеждане на търг
 • подходи за изпълнението на решението
 • подготовка на търговете
 • тръжни книжа
 • офертна дейност
 • тръжни оферти
 • определяне на офертната цена, съображения и техники
 • сключване на договор при тръжна процедура

10. Подизпълнители и доставчици.

 • подизпълнителство
 • взаимоотношения с доставчиците

11. Инвеститорски контрол.

 • какво означава инвеститорски контрол
 • старата практика на инвеститорски контрол
 • сегащната практика на инвеститорския контрол
 • договаряне на инвеститорския контрол

12. Строителен надзор, консултанти.

 • мястото на надзора в строително-инвестиционния процес
 • оценяване на инвестиционните проекти от консултант
 • отговорности на надзора
 • организация на надзора
 • задължения на надзора по подготовката
 • задължения на надзора по време на изпълнение на СМР
 • задължения на надзора по предаване-приемане
 • строителен надзор на малки обекти
 • хонорари за строителен надзор

13. Ръководство и отчитане на строителство.

 • отговорност за ръководство на строежа
 • проект за организация на строителството
 • съдържание на РПОИС
 • откриване на строителна площадка
 • определяне на строителна линия и ниво
 • заповедна книга
 • налагане на проекта върху терена
 • указателна табела на строежа
 • документиране на изпълнението
 • документиране съответствието на влаганите материали от проектант, надзорник и строител
 • маркировката за съответствие и надзора на пазара на строителните продукти
 • техническо ръководство на строежите
 • общо за ръковоството на обекта
 • технически ръководител
 • задължения на техническия ръководител
 • отчитане и разплащане на строителството
 • предаване-приемане на строежите
 • екзекутивна документация
 • гаранционни срокове
 • измерване на работите

14. Материали и технологии.

 • определения и спецификации за строителните продукти
 • технически спецификации
 • основни изисквания към строителните продукти по групи
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация