-->
Архитектурни норми и похвати
Автор: Йордан Радев
Добавен на: 12.11.2011
Издателство: УАСГ
Издаденa: 2005г.
Страници: 202
Корици: Меки
12.00 лв.

Архитектурни норми и похвати

1. Правила и норми в устройство на теорията.

  • планиране, изграждане и застрояване на териториите в населените места
  • фактори на влияние върху организацията на структурата на населеното място
  • система за устройствено планиране в България
  • нормативи за благоустрояване и озеленяване

2. Проектиране и изграждане на сгради в населените места.

  • средства за реализация на инвестиционните проекти
  • средства и похвати в архитектурното проектиране
  • архитектурни стилове и конструкции - единство и съподчинение

 

 Книгата е посветена на някои основни страни от архитектурната професия. Част от тях са нормите и правилата, установени със съответните нормативни актове и документи. Разгледани са средствата и похватите, с които се борави при изготвянето на устройствените планове, сградите и съораженията в населените места, както и извън тях. Особено внимание е отделено на жилищната среда. Акцентира се върху научно-теоритичните и практико-приложни методи за планиране на пространството на жилището и развитие на функционалните му групи в интериор и екстериор. Анализират се нормите за изграждане на всяка група поотделно. Посочват се примери от практитка.

 Разглеждат се принципите на архитектурната композиция и средствата за нейната реализация, взаимообвързаността на формата, пространството и конструкцията, в зависмост от тяхното предназначение. Отделено е внимание на някои стилови направления в архитектурата, формирали се под въздейстие на най-новите тенденции в развитието на строителните конструкции и устройството на средата на фона на съответната епоха.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация