-->
C++
Автор: Гергана Моллова
Добавен на: 03.08.2011
Издателство: Съюз на учените в България
Издаденa: 2011г.
Страници: 174
Корици: Меки
12.00 лв.

C++

1. Основни понятия в информатиката и програмирането.

 • информация, съобщение, сигнал
 • количествено определяне на информацията
 • компютърно и математическо моделиране
 • програмиране и понятие за програма
 • алгоритми
 • езици за програмиране

2. Апаратни и програмни средства на изчислителната техника.

 • развитие на компютрите
 • архитектура на компютъра и основни компоненти
 • базово програмно осигуряване
 • операционна система
 • развитие на операционните системи
 • разработка на програми

3. Основни понятия и характеристики на езика за програмиране С++.

 • исторически сведения
 • първа програма на С++
 • основни елементи на езика С++
 • декларации и дефиниции
 • обекти
 • работа с именовано пространство
 • синтаксис на езика

4. Типове данни. Променливи, константи и масиви. Символни низове.

 • базови типове данни
 • променливи и константи
 • масиви
 • символни низове

5. Операции, видове. Приоритет.

 • определения
 • аритметични операции
 • релационни и логически операции
 • операция присвояване
 • преобразуване на типа при изчисление

6. Указатели и структури.

 • указатели - определение и функции
 • деклариране и основни операции с указатели
 • указатели към елементи на масиви
 • указатели към променливи и масиви от символен тип
 • структури - основни понятия, използване, достъп до елементи на структура

7. Управление на изпълнението. Оператори.

 • въведение
 • условен оператор if
 • оператор switch
 • оператори за цикъла while и do-while
 • оператор за цикъл for
 • оператори за безусловен преход

8. Функции.

 • основни понятия
 • декларация и дефиниция на функция
 • обръщане към функция и предаване на данни по стойност
 • предаване на данни по адрес
 • използване на масиви като параметри на функции
 • област на действие на променливите
 • рекурсивни функции
 • аргументи на функции с подразбиращи се стойности
 • структура като параметър на функция

9. Класове и обекти.

 • основни елементи на обеткно-ориентираното програмиране
 • декларация и дефиниция на клас
 • обръщане на елементи на обекти
 • конструктори и деконструктори

10. Оператори за вход и изход. Файлове.

 • основни понятия и стандартни потоци за вход и изход
 • файлове и оператори за работа с потоци
 • операции с файлове
11. Приложения.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация