-->
Десет книги за Зелената архитектура
Десет книги за Зелената архитектура Десет книги за Зелената архитектура Десет книги за Зелената архитектура Десет книги за Зелената архитектура
Десет книги за Зелената архитектура Десет книги за Зелената архитектура
Добавен на: 07.12.2011
120.00 лв.

Десет книги за Зелената архитектура

1. Природа и архитектура.

 Разглежда се значението на климата и комфорта при формирането на архитектурната идея. От древни времена климатът е бил отправна точка за архитектурното творчество и предпоставка за устойчиви решения. Здравословния комфорт на живеене е основна цел на архитектурата и строителството. Както пещерите са осигурявали подслон на древния човек, така днешните интелигентни сгради предлагат съвременен комфорт на своите обитатели.

2. Устойчиво развитие.

 Устойчивостта поставя въпроса: докога природата и хората могат да издържат на екологичното натоварване от строителството и на усвояването на нови земи за строителство ? Чрез събития и документи се представят световният процес и европейската политика за устойчиво развитие. Зелената архитектура се ситуира в контекста на постмодерната култура, а съвременният град се разглежда в светлината на устойчивото градско развитие.

3. Архитектура на конкретното място.

 В книгата се описва как принципите на устойчивото развитие проникват в архитектурата и възстановяват нейната изконна връзка с природата и как те се отразяват върху развитието на селищата и върху най-древното съзидателно човешко изкуство - изграждането на къщата и нейните функционални и естетически превъплъщения. Анализира се отношението към конкретното място като основен принцип на биоклиматичния подход.

4. Архитектура, енергия, комфорт.

 Продължава представянето на принципите на биоклиматичната архитектура, като вниманието на читателя се насочва към отношението към енергията и комфорта. За да прилага принципите на биоклиматичния подход, проектантът трябва добре да познава основните закони и понятия на топлотехниката и осветителната техника, които в ръцете на опитния специалист се превръщат в мощни инструменти за архитектурно проектиране.

5. Устойчив инвестиционен процес.

 Изискванията към съвременните сгради непрекъснато се повишават, в резултат на което началната им стойност нараства. Това оказва икономически натиск върху инвеститорите и собствениците на сгради и значително усложнява задачите на проектантите. В книгата серазглеждат "зеления" инвестиционен процес и се представят неговите основни етапи, както и същността и приложението на интегрираното проектиране на сгради.

6. Зелената сграда.

 Съпоставят се разнообразни определения за устойчиви и нискоенергийни сгради и се описва съдържанието на понятията "зелена" и "енергийноефективна" сграда. Представени са популярни европейски методи за оценка на устойчивостта на сградите и на свързаните с тях стандарти. Обосновава се взаимната зависимост между зелената и устойчивата сграда и се определя мястото им в съвременната политика по отношение на сградите.

7. Пасивната сграда.

 Понятието "пасивна сграда" често се използва като събирателно на определенията за нискоенергийни или безенергийни сгради. Тук е представена оригиналната концепция "пасивна къща" така, както я разбират нейните създатели. Последователно се описват изискванията към сградната обвивка, оборудването и комфорта. Показани са подходящи изчислителни методи, както и реални осъществени проекти на основата на тази концепция.

8. Рентабилност на нискоенергийната сграда.

 Книгата е посветена на рентабилността на нискоенергийната сграда в рамките на нейния жизнен цикъл. Представен е класическият метод за оценка на рентабилността чрез анализ на разходите и ползите във всеки от етапите на инвестиционния процес - от проектирането и строителството до експлоатацията и разрушаването на пасивните сгради. Описани са някои характерни източници и форми на финансиране, приложими за тези сгради.

9. Пътят към пасивната сграда.

 В книгата са включени ръководства и информационни материали в помощ на проектантите на пасивни сгради, както и указания за покриване на изискванията за придобиване на съответния сертификат. Разграничени са указанията за архитекти от тези за инженери по строителните конструкции и по техническото оборудване. Отделено е внимание на ролята на общините в процеса на създаване и експлоатация на пасивните сгради.

10. Интегрирано проектиране.

 Съдържат се два наръчника - за организиране на дискусионни форуми за нуждите на интегрираното проектиране на сгради и за устойчиво проектиране, строителство и експлоатация на хотели. Наръчникът по интегрираното проектиране е съсредоточен върху ефективността на общуването между проектантите, дплатп този за проектиране на хотели - върху инструментариума за проектиране, управление и експлоатация на устойчиви хотели.

 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация